Strategic Planning

ТРЗ администриране

Всеизвестно е, че за една малка и средна компания е финансово неизгодно да закупи лицензиран ТРЗ софтуер, да назначи и обучи собствен специалист по ТРЗ, вместо да ползва квалифицираните услуги на счетоводна кантора като нашата. Така тя ще спести време и пари, и ще се застрахова от грешки, коригирането на които води до допълнителни загуби на време и санкции от съответните институции. Не на последно място голямо значение има и конфиденциалността , която е гарантирана от нас. Не случайно компаниите с голям финансов ресурс предпочитат да ползват пейрол услугите на счетоводна кантора вместо свой служител.

    Счетоводна кантора Ренмарк поема цялостната дейност около ТРЗ администрирането, включващо , но ограничаващо се не само до :

Project Management

 • Подготовка на всички необходими документи, във връзка с приемането на работа на нов служител;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения към него, заповеди за платен и неплатен отпуск, оформяне на трудови книжки, прекратяване на трудови правоотношения, издаване на  удостоверения за пенсиониране и др.
 • Регистрация на сключените, променени или прекратени трудови договори в НАП по електронен път;
 • Приемане, обработване и подаване на болнични листи в НОИ;
 • Изготвяне на месечни поименнни графици за работа и отчитане на положения труд при сумирано изчисляване на работното време;
 • Изготвяне на ведомости за заплати и  на хонорар сметки ;
 • Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчни задължения - на хартия или в електронен вид, изготвяне на платежни нареждания за превод на заплатите на персонала;
 • Подаване на необходимите декларации за осигурените от клиента лица;
 • Консултиране на клиента по въпроси с данъчното и осигурителното законодателство;
 • Информиране на клиента за спазване на срокове касаещи НАП и НОИ;
 • Изготвяне на Справки и отчети , изискуеми от НСИ, служебни бележки и други.
 • Поддръжка на електронен архив

Ползвайки нашата професионална услуга по ТРЗ администриране на вашата дейност, вие ще свалите от себе си тежестта и отговорността за тази важна и специфична материя , като я поверите на нас , като в същото време ще можете да се съсредоточите в основните аспекти по развитието и ръководенето на Вашия бизнес.