Абонаментно счетоводно обслужване

Абонаментно счетоводно обслужване

Счетоводна кантора Ренмарк ООД  предлага на своите настоящи и бъдещи клиенти в цялата страна комплексно абонаментно счетоводно обслужване.

Екипът ни има повече от 15 години опит в комплексното абонаментно счетоводно обслужване на фирми. Сред нашите лоялни клиенти има дружества опериращи в различни браншове и сфери.

За нас е особено важно нашите клиенти да имат комфорта и спокойствието, че документацията им е изрядно поддържана, че дейността им е изцяло подчинена на съществуващите законови разпоредби и че ползвайки нашите комплексни професионални услуги по абонаментно счетоводно обслужване, те пестят време, нерви и средства, които могат да насочат изцяло към развитието на собствения си бизнес.

Очакваме Ви да ни потърсите чрез контактната форма на сайта, за да ви окажем съдействие за безпрепятственото и сигурно развитие на вашия бизнес!

Дейности включени в пълното счетоводно обслужване

Пълно счетоводно обслужване

 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата и изготвяне на сметкоплан с подробен аналитичен разпад
 • Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчно законодателство;
 • Класиране и  първоначална обработка на всички счетоводни документи (приходни и разходни фактури, банкови извлечения и каси, осчетоводяване на начислените работни заплати)
 • Оформяне на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;
 • Обработка на документите със специализиран счетоводен софтуер, който позволява потребителски справки в различни популярни формати: doc, pdf, rtf, xls,и др.;
 • Изготвяне и деклариране в НАП на месечната справка декларация по ЗДДС;
 • Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация както да нуждите на клиента, така и за нуждите на данъчните институции;
 • Издаване на фактури за продажби (По искане на клиента)
 • Изготвяне на амортизационни планове, завеждане на Инвентарна книга за дълготрайните активи;
 • Счетоводни консултации в рамките на дейността на фирмата на клиента.
 • Годишно счетоводно приключване на фирмата съгласно разпоредбите на българското законодателство по Националните Счетоводни Стандарти (НСС);
 • Изготвяне и подаване Годишната данъчна декларация на фирмата;
 • Изготвяне и подаване на Годишните Финансови Отчети на фирмата в Агенцията по вписванията и НСИ;
 • Изготвяне и подаване на справки, Декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ;
 • Своевременно уведомяване на клиента за настъпили промени в законодателството, които са свързани с предмета на дейност на фирмата.
 • Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност; /
 • Поддържане на електронен счетоводен архив

Пейрол услуги (ТРЗ / Личен състав)

 

Пейрол

 • Служители до пет души са включени в цената ;
 • Подготовка на всички необходими документи, във връзка с приемането на работа на нов служител;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения към него, заповеди за платен и неплатен отпуск, оформяне на трудови книжки, прекратяване на трудови правоотношения, издаване на  удостоверения за пенсиониране и др.
 • Регистрация на сключените, променени или прекратени трудови договори в НАП по електронен път;
 • Приемане, обработване и подаване на болнични листи в НОИ;
 • Изготвяне на месечни поименнни графици за работа и отчитане на положения труд при сумирано изчисляване на работното време;
 • Изготвяне на ведомости за заплати и  на хонорар сметки ;
 • Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчни задължения - на хартия или в електронен вид, изготвяне на платежни нареждания за превод на заплатите на персонала;
 • Подаване на необходимите декларации за осигурените от клиента лица;
 • Консултиране на клиента по въпроси с данъчното и осигурителното законодателство;
 • Информиране на клиента за спазване на срокове касаещи НАП и НОИ;
 • Поддръжка на електронен архив

Гореща линия

Всеки клиент, сключил договор за абонаментно счетоводно обслужване със „Счетоводна кантора Ренмарк“ ООД получава възможността при възниквали въпроси и казуси да поддържа директна телефонна връзка с нас ежедневно от 9,00 до 20,00 часа, както и  на e-mail: office@renmark.bg